Public Comment Form

Commenting open: August 28, 2023 12:00AM PT - October 26, 2023 11:59PM PT.

Snopac Property: Remedial Investigation and Feasibility Study

Para someter comentarios en español, cambie el idioma de arriba
有關的信息, 已被翻譯成中文
Có thông tin bằng tiếng Việt
ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែររួមបញ្ចូល
Macluumaad af Soomaali ah ayaa la socda
በአማርኛ የተጻፈ መረጃ ተካትቷል


Please note that this comment form is for the purpose of submitting a comment to the Washington State Department of Ecology. Commenter contact information is optional.

Contact information is necessary if you want to receive future notices or responses related to this topic.

The Department of Ecology (Ecology) invites you to review and comment on several documents related to the cleanup of the Snopac cleanup site along the Lower Duwamish Waterway.
The Remedial Investigation (RI) and Feasibility Study (FS) was prepared by 5055 Properties LLC (5055 Properties) with Ecology oversight. It describes the areas requiring remediation, identifies and evaluates a range of cleanup action alternatives, and identifies a preferred way to address the cleanup.  
The legal agreement (agreed order) between Ecology and the Potentially Liable Person (PLP), 5055 Properties, requires the completed interim action and RI/FS to be available for review, and development of a draft cleanup action plan based on the findings of the RI/FS.

华盛顿州生态管理署(生态署)诚邀您审阅与 Duwamish河下游水道沿线 Snopac 清理站点有关的几份文件并提出意见。
修复调查 (Remedial Investigation, RI)与可行性研究 (Feasibility Study, FS)由 5055 Properties LLC (5055 Properties)在生态部的监督下编撰。文件介绍了需要修复的区域,确定并评估一系列清理行动备选方案,并确定首选清理方式。
生态署与潜在责任人 (Potentially Liable Person, PLP),即 5055 Properties 之间的法律协议(商定命令)要求提供已完成的临时行动和 RI/FS供审查,并根据 RI/FS的调查结果制定清理行动计划草案。

Department of Ecology (Ecology) kính mỎi quý vỄ xem xét và góp ý vế mịt sệ tài liỂu liên quan đẾn quy trình dễn sạch cồa hiỂn trỔỎng dộ án dễn sạch Snopac nẩm bên Lower Duwamish Waterway.
Bên chuấn bỄ ĐiҲu Tra KhẮc Phục (Remedial Investigation, RI) Nghiên CƱu Tính KhẢ Thi (Feasibility Study, FS) là 5055 Properties LLC (5055 Properties), dỔọi sộ giám sát cồa Ecology. Tài liỂumô tẢ các khu vộc cẤn đỔốc khẨc phỒc, chể ra và đánh giá mịt loạt các phỔỌng án tiẾn hành dễn sạch, cũng nhỔ xác đỄnh mịt phỔỌng thổc Ổu tiên đỀ tiẾn hành dễn sạch.
Theo yêu cẤu trong thỎa thuận pháp lý (lỂnh thệng nhảt) giỘa Ecology và NgỔỎi Có ThỀ ChỄu Trách NhiỂm (Potentially Liable Person, PLP), 5055 Properties, biỂn pháp xỗ lý tạm thỎi và RI/FS đã hoàn thiỂn phẢi có sҬn đỀ xem xét, và phẢi xây dộng mịt bẢn thẢo kẾ hoạch tiẾn hành dễn sạch dộa trên kẾt luần cồa RI/FS.

្រកសួងេអកឡសអេញជញអនកចូលរមកនួងករពនិត្យិេឡងវញ ិ នងផ ិល់មតេយា បល់េលឯក សរទកទងន់ឹងករសមា ត Snopac ទីតងសមាតេនតម ផ វទក Lower Duwamish។ 
ករេសុើបអេងកតរកដំេណាះ សយ (RI) នងករសិក ្យោអំពីលទធភាព (FS) ្រតវបាូនេរៀបចំ េដយ ្រកុមហ៊ុន 5055 Properties LLC (5055 Properties) េដយមានករ ្រតួតពិនិត្យពី ្រកសួងេអកឡស។ វពិពណ៌ នាអំពតំីបន ់ ែដលទមទរដំេណាះ្រសយ កំណតន់ិងវយ តៃម ជេ្រមសសកមមភាពសមា ត និងកំណតជេ់្រមសែដលេពញចិត េដម្បេីធ ករសមា ត។ 
កិចច ពមេ ពៀងជាផ ូវច ្បោប់ (េសចក ី្រពងបញជែដលបាន្រពមេ្រពៀង) រវង្រកសួងេអកឡស នង្រិកុមហុ៊ន Potentially Liable Person (PLP), 5055 Properties ទមទរឱ្យមាន សកមមភាពបេណា ះអសននែដលបានបញប ់េហយ RI/FS មានស្រមាបករ្រតួតពិនិត្យ និងករបេងកតែផនករសកមមភាព សមា តេដយែផ កេទេលលទធផលរបស់ RI/FS។

Department of Ecology (Ecology) waxay kugu martiqaadaysaa inaad dib u eegto oo aad faalo ka bixiso dhukumiintiyo dhowr ah oo la xiriira nadiifinta goobta Snopac ee ku teedsan Lower Duwamish Waterway.
Baaritaanka Dib u habaynta Daaweyn ahaaneed (RI) iyo Daraasada Suurtagalnimada (FS) waxa diyaariyey 5055 Properties LLC (5055 Properties) oo ay kormeerayso Ecology. Waxay qeexaysaa aagagga u baahan daaweyn, waxay aqoonsataa oo qiimeysaa noocyo badan oo ka mid ah beddelka waxqabadka nadiifinta, waxayna caddaysaa habka la door biday ee wax looga qabanayo nadiifinta.
Heshiiska sharciga (sharciga lagu heshiiyey) ee u dhexeeya Ecology iyo Qofka Mas'uulka Ka noqon kara (PLP), 5055 Properties, wuxuu u baahan yahay tallaabada ku meel-gaar ah ee la dhamaystiray iyo RI/FS inay diyaar u ahaato dib u eegis, iyo horumarinta ficil nadiifin qabyo ah qorshe ku salaysan natiijooyinka RI/FS.

የኢኮሎጂ ዲፓርትመንት (ኢኮሎጂ) በLower Duwamish Waterway ላይ ያለውን የSnopac የጽዳት ቦታን ከማጽዳት ጋር የተያያዙ በርካታ ሰነዶችን እንዲገመግሙ እና አስተያየት እንዲሰጡይጋብዝዎታል።
የማስተካከያ ምርመራው (RI) እና የአዋጭነት ጥናቱ (FS) የተዘጋጀው በ5055 Properties LLC (5055 Properties) ከኢኮሎጂ ቁጥጥር ጋር በመሆን ነው። ማስተካከያ የሚያስፈልጋቸውቦታዎችን ይገልፃል፣ የተለያዩ የጽዳት እርምጃ አማራጮችን ይለያል እንዲሁም ይገመግማል፣ እናጽዳቱን ለማከናወን ያለውን ተመራጭ መንገድን ይለያል።
በኢኮሎጂ እና ተጠያቂ ሊሆን በሚችል ሰው (Potentially Liable Person፣ PLP)፣ 5055 Properties፣ መካከል ያለው ህጋዊ ስምምነት (የተስማማው ትዕዛዝ) የተጠናቀቀው ጊዜያዊ እርምጃ እና RI/FS ለግምገማ እንዲገኝ እና በ RI/FS ግኝቶች ላይ የተመሰረተ ረቂቅ የጽዳት የእርምጃ እቅድ እንዲዘጋጅ ይጠይቃል።Contact Information

All fields are optional unless otherwise indicated.

Submitted by Value

First Name

Last Name

Address

City

State

ZIP

Email

Your Comment


Comments are due by October 26, 2023 at 11:59 P.M.


To make a comment, please enter comment(s) in the text area. To submit attachments use the "upload a file" button below. Then hit 'Continue' to review your comment(s).


Any information (e.g., personal or contact) you provide on this comment form or in an attachment may be publicly disclosed and posted on the Internet.


To submit comments for a group please visit our Commenting Tips webpage.


Next Steps: After the close of the comment period, Ecology will review and consider all comments received as we finalize the documents and respond accordingly.*Uploading a file is optional*

You may attach up to five 30 MB files to accompany your submission. Allowed formats are pdf, jpg, jpeg, png, txt, gif, doc, docx. If you experience technical difficulties submitting your comment please contact the person listed at the bottom of this page.


Thank you for subscribing to the Snopac Property: Remedial Investigation and Feasibility Study mailing list.